Privacybeleid

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging Akropolis Amsterdam (hierna: ”V.A.A.”) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van de V.A.A., [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan de V.A.A. verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verwerkingsverantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

De Vereniging Akropolis Amsterdam, KvK nummer 34303230.

De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via info@akropolis-amsterdam.nl

2. Welke gegevens verwerkt de V.A.A. en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht

            b) adresgegevens eventueel postadres

            c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social 

  media accounts.

2.2 De V.A.A. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden. (overeenkomst)

b) Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de V.A.A. (overeenkomst)

c) Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen. (overeenkomst)

2.3 De V.A.A. gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de V.A.A.  Afmelding voor deze mail is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. (gerechtvaardigd belang / toestemming)

3. Bewaartermijnen 

De V.A.A. verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de V.A.A. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de V.A.A. gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 

4.3 Vereniging Akropolis Amsterdam geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EER (Europese Economische Ruimte)

 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van de V.A.A. kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De V.A.A. zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de V.A.A. je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie klik hier

5.5. Op grond van de privacywetgeving heb je ook de mogelijkheid om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens.

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

Vereniging Akropolis Amsterdam, 2 Februari 2020